Formand – AbdelHakim +45 23968328
Næstformand – Yama Sahebzadeh +45 26177491
Sportslig ansvarlig Syed Zahid Mansoor +45 26365547

Bestyrelsesmedlem – Daniel Reda
Bestyrelsesmedlem – Emma Laursen
Bestyrelsesmedlem – Johnzaib Hakimi

Revisor – Michael Rosenquist

Sportschef: Syed Zahid Mansoor +45 26365547